จี้ประดิษฐ-สรวงศ์ ทบทวนแต่งตั้งผอ. สวรส.24 ก.ค.

Wed, 2013-07-17 19:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพ นำโดยชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้ป่วย และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เรียกร้อง ประดิษฐ สรวงศ์ และกรรมการสวสรส.ทบทวน และหยุดแต่งตั้งผู้ที่มีปัญหาจริยธรรมทางวิชาการมาเป็นผอ.สวรส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.ค.นี้ ประกาศลั่น จะคัดค้านจนถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. เครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โดยนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท นส.สุรีรัตน์  ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นายอภิวัฒน์  กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แห่งประเทศไทย นายธนพล  ดอกแก้ว รองประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเรื่องขอให้ทบทวนความพยายามที่จะแต่งตั้งผู้ที่มีปัญหาจริยธรรมด้านวิชาการเป็นผอ.สวรส.

โดยระบุว่า เครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยชมรมแพทย์ชนบท กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชมรมผู้ป่วยโรค ไต หัวใจ มะเร็ง และเอดส์ มีความเห็นว่า สวรส.เป็นสถาบันวิชาการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพของประเทศ ความพยายามจะแต่งตั้งผู้ใกล้ชิดกับมีอำนาจทางการเมือง และเป็นผู้ที่มีปัญหาทางจริยธรรมด้านวิชาการ ถึงขั้นถูกลงโทษทางวินัยเพราะความประพฤติเสียหายทางวิชาการ จะทำลายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของ สวรส. ถือเป็นการทำลายระบบสุขภาพของประเทศ ที่สังคมไม่อาจยอมรับได้

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ สวรส.และระบบสาธารณสุขของประเทศ จากการแต่งตั้ง ผอ.สวรส.เป็นความรับผิดชอบของ รมว.สาธารณสุข ในฐานะผู้นำเสนอรายชื่อให้ ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง และเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ รมว.สาธารณสุขในฐานะได้รับมอบให้เป็นประธานบอร์ด สวรส. เพื่อคัดเลือกแต่งตั้ง ผอ.สวรส. รวมทั้งเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ สวรส.ทุกคนในฐานะที่ร่วมคัดเลือก ผอ.สวรส.

จากความเห็นดังกล่าว เครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ขอเรียกร้องให้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว. นายสรวงศ์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข และกรรมการ สวรส. ทุกคน ใช้วิจารณญาณและความรับผิดชอบอย่างสูงในการพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ผอ.สวรส. คนใหม่ที่จะมีขึ้นในบ่ายวันที่ 24 ก.ค. 2556 นี้ และจะคัดค้านจนถึงที่สุดถ้ามีการแต่งตั้งผู้ที่มีปัญหาทางจริยธรรมด้านวิชาการในการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถาบันวิชาการที่มีความสำคัญของประเทศ โดยทางเครือข่ายจะเฝ้าติดตามการแต่งตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจะสื่อสารกับประชาคมสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง