เร่งผลิตแพทย์เพิ่ม-เข้มคุณภาพศ.ร.ว.บริการครอบคลุมชนบท

Sun, 2013-07-21 10:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มทั่วประเทศของแพทยสภา โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 19 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ในปี 2556 สามารถผลิตแพทย์จบใหม่ได้ถึง 2,300 คน เพิ่มจากปี 2552 ที่มีแพทย์จบใหม่เพียง 1,356 คน และล่าสุดในปีนี้ได้มีการอนุมัติเพิ่มคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำให้มีมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์เพิ่มเป็น 21 แห่งทั่วประเทศ ทำให้สามารถเพิ่มแพทย์จบใหม่ได้เป็นปีละ 2,800 คน เพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะชนบท

น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพรกล่าวต่อว่า แพทยสภายังให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ต้องพัฒนาควบคู่ โดยเน้นให้มีการทดสอบและประเมินแพทย์ก่อนจบใหม่ทุกคน ที่จะต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภาอีกชั้น ด้วยการทดสอบความสามารถวิชาชีพแพทย์ระดับชาติ เพื่อเป็นการการันตีวิชาชีพแพทย์ว่า แม้ผ่านการศึกษาจากสถาบันคนละแห่งแต่ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์เดียวกัน ด้วยการเข้าทดสอบกับศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับแพทยสภา โดยจะทดสอบ 3 ครั้ง แบ่งเป็นทดสอบวิชาการช่วงชั้นปีที่ 3 ทดสอบความรู้โรคต่างๆ ช่วงชั้นปีที่ 5 และทดสอบภาคปฏิบัติในการตรวจคนไข้ ช่วงชั้นปีที่ 6

"นักศึกษาทุกสถาบันต้องผ่านทดสอบกับศ.ร.ว. ซึ่งจะปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบอัพเดตทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการดูแลประชาชนครอบคลุมทั้งการตรวจ วินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค ให้คำแนะนำ และคุณธรรม จริยธรรม ไม่เพียง แต่นักศึกษาแพทย์ในไทยเท่านั้น ข้อบังคับแพทยสภากำหนดให้แพทย์ที่จบจากต่างประเทศ ที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแบบถาวรเพื่อทำงานในประเทศ ไทย ก็ต้องทดสอบและผ่านการประเมินจาก ศ.ร.ว.ในมาตรฐานเดียวกันด้วย" น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพรกล่าว

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--