สธ.เร่งประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นพนักงาน โดยให้มีสัญญาจ้าง

Mon, 2013-07-29 07:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยส่วนราชการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ

ลูกจ้างชั่วคราวฯ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงตามหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่27 สิงหาคม 2556 และให้สัญญาจ้างมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีลูกจ้างชั่วคราว ประมาณ 117,000 ทั่วประเทศ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ หรือเงินรายได้การศึกษา ที่จ้างไว้เป็นรายเดือน และต้องมีชื่อตำแหน่งตามที่ กพส. ได้จัดระบบตำแหน่งไว้ 128 สายงาน โดย กพส. มีวิธีดำเนินการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน คะแนนเต็ม 50 คะแนน และประเมินในรูปคณะกรรมการของส่วนราชการโดยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนนผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการอาจเลิกจ้างหรือกำหนดวิธีการจ้างด้วยวิธีอื่นแทน

ทั้งนี้ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำนาจการประเมินลูกจ้างชั่วคราวให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคมอบให้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯและผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขเป็นผู้ประเมิน โดยการนับค่าประสบการณ์หน่วยบริการที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ ที่มีลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบตรงกับตำแหน่งพนักงานกระทรวงจะได้รับการปรับเงินค่าประสบการณ์ ร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 29 กรกฎาคม 2556