สปส.เล็งปรับลดเวลาให้สิทธิ'ผู้ประกันตน'

Tue, 2013-07-30 07:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.อยู่ระหว่างเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน และส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม มาตรา 40 รวมทั้งจัดระบบประกันสังคมเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ทั้งนี้ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน และระยะเวลาการเกิดสิทธิหลังจากเข้าเป็นผู้ประกันตน มีนางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สปส. เป็นประธาน โดยให้เร่งหาข้อสรุปเร็วที่สุด

"เบื้องต้นอาจย่นระยะเวลาจากเดิมเมื่อเข้าเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบต่อเนื่อง 3 เดือน แล้วจึงเกิดสิทธิกรณีรักษาพยาบาลก็ปรับเปลี่ยนเป็นจะต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 1 เดือน หรือ 7 วัน แล้วจึงเกิดสิทธิ แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าน่าจะให้ใช้สิทธิประโยชน์ในบางเรื่องได้ทันทีหลังผู้ประกันตนเกิดสิทธิ เช่น การใช้สิทธิรักษาพยาบาล เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต ควรได้รับค่าทำศพ แต่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว" นายจีรศักดิ์กล่าว และว่า ส่วนการจัดระบบประกันสังคมเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวนั้น สปส.ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตัดสิทธิของผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าว ได้แก่ กรณีว่างงาน คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร แต่แรงงานต่างด้าวยังคงได้รับสิทธิรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ ซึ่งเงินชราภาพนั้นจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเมื่อเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งขณะนี้ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ....ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร รอเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 แล้ว ส่วนเรื่องการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม มาตรา 40 นั้น สปส.จะจัดรถเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้าน ตำบล ในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้บริการและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และชักชวนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม มาตรา 40 โดยวันที่ 7 สิงหาคมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเป็นประธานเปิดตัวโครงการที่กระทรวงแรงงาน

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 31 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--