ครม.เตรียมพิจารณา พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การคลังสินค้า-ขยายเวลาพัฒนากฎอนามัยระหว่างปท.ถึงปี 59

Tue, 2013-07-30 15:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จะพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ... และขยายเวลาของแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ในช่วงปี 2551–2555 ออกไปจนถึงปี 2559 พร้อมทั้ง อาจจะมีการพิจารณามีการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในการจัดหาเครื่องบินโบอิง 737 การจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญรวม 3 ลำ และรับทราบการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองกว่า 40 ตำแหน่งหลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอตรวจสอบคุณสมบัติก่อนในการพิจารณาเป็นวาระจร

วันที่ 30 ก.ค.2556 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกันดา อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-2 ส.ค.2556 โดยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้

ซึ่งจะมีการพิจารณาในหลายประเด็น อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ...ด้วยการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้จัดตั้งองค์การ เรียกว่า “องค์การคลังสินค้า” หรือ อคส.เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค และให้มีคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา รวมทั้งให้ ทส.พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย หากมีความจำเป็นโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติขยายเวลาแผนพัฒนากฎอนามัยระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติขอขยายเวลาแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548(2005)ในช่วงปีพ.ศ.2551–2555 ให้ขยายเวลาแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) ช่วงปี พ.ศ.2551–2555 จนถึงปี พ.ศ.2559 และ จัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) ประจำปี และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเป็นระยะตามความเหมาะสม, สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายกรณีสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการข้าราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ขออนุมัติลงนามและดำเนินการให้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ความตกลงโอนตัวนักโทษ) มีผลบังคับใช้

กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะสินค้าและเศรษฐกิจไทยเดือน มิ.ย.2556

และกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.2556 และขออนุมัติพระราชกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบกำลังไฟฟ้า กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ยังคาดว่า จะเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 จัดหาเครื่องบินโบอิง 737 จำนวน 1 ลำ วงเงิน 3,800 ล้านบาท ถวายเป็นพระราชยานพาหนะ ในการประกอบพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์ และสำนักนายกรัฐมนตรี จะของบประมาณอีก 2,900 ล้านบาท จัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญจำนวน 2 ลำ ขนาดบรรทุกผู้โดยสาร 55 คน เพื่อใช้ทำการบินเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเป็นวาระจร

รวมทั้งเสนอพิจารณาเป็นวาระเพื่อทราบการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองกว่า 40 ตำแหน่ง ที่แต่ละกระทรวงเสนอ เพื่อให้ ครม.ทราบถึงการแต่งตั้งที่เคยผิดพลาดเมื่อการประชุม ครม.นอกสถานที่ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหน้านี้

ที่มา: http://www.siamrath.co.th