เกาหลีใต้ดูงานหลักประกันสุขภาพไทยชมบริหารการเงินเยี่ยม

Tue, 2013-07-30 16:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้บริหารระดับสูงของ สปสช. ประชุมร่วมกับ น.พ.คิม จอง แด (Kim Jongdae) ประธานองค์การบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกาหลีใต้ (National Health Insurance Service : NHIS) และคณะผู้บริหารระดับสูง ประเด็นความร่วมมือในอนาคตในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย และศึกษาดูงานโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณย์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริการจัดการระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศ

น.พ.วินัย กล่าวว่า เกาหลีใต้สามารถทำให้ประชากรทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ตั้งแต่ปี 2534 ขณะที่ไทยประสบความสำเร็จในด้านนี้เมื่อปี 2546 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) สมาคมความมั่นคงทางสังคมระหว่างประเทศ (International Social Security Association : ISSA) และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ได้ประเมินว่าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้เป็นระบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ในเรื่องของการสร้างหลักประกันสุขภาพได้ครอบคลุม และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการระบบ ทั้งระบบการบริหารกองทุน การจัดชดเชยค่าบริการ และการจัดการสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ไทยสามารถเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของไทยได้ โดยที่ผ่านมาได้มีการทำ ข้อตกลงความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งในด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน และร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย และงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ด้าน น.พ.คิม จอง แด กล่าวว่า NHIS สนใจที่จะเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพของไทย โดยเฉพาะการชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน โดยการใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) และการพัฒนาระบบคุณภาพของการบริการด้านการแพทย์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย NHIS ยินดีสนับสนุน สปสช. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาการบริการจัดการกองทุน การเจรจาต่อรองด้านสิทธิประโยชน์และ สิทธิประโยชน์ด้านยา และระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันสุขภาพที่มีความก้าวหน้า และทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเชิญคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ และผู้บริหารระดับสูงของ สปสช. เข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านหลักประกันสุขภาพ (International Symposium) ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีโดย NHIS จะเป็นเจ้าภาพ โดยผู้เข้าประชุมจะประกอบด้วย ผู้บริหารระบบ นักวิชาการด้านการประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เกาหลี และไทย เข้าร่วมในปี 2557

ทั้งนี้ องค์การบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกาหลีใต้ (National Health Insurance Service : NHIS) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขสวัสดิการและครอบครัว (Ministry of Health, Family and Welfare Affairs : MIHWAF) เป็นผู้ดูแลด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยเป็นผู้บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Public insurer) ซึ่งเป็นระบบกองทุนเดียว (Single Fund) ของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดูแลหลักประกันสุขภาพของชาวเกาหลีทุกคน และสามารถครอบคลุมประชากรทุกคนได้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534

ที่มา: http://www.banmuang.co.th