พยาบาลขอใช้คำนำหน้า'พว.'

Thu, 2013-08-01 07:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นางกฤษฎา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 เปิดเผยว่า สภาการพยาบาลได้ออกประกาศเรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้น 1 ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้น 1 และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อใช้เพื่อสื่อสารการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ประกาศกำหนดคำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยให้ใช้คำนำหน้าว่า "พยาบาลวิชาชีพ" อักษรย่อ "พว."

"ขั้นตอนต่อไปได้ส่งหนังสือให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่า จะประกาศในเร็วๆ นี้ โดยคำนำหน้าชื่อดังกล่าวจะใช้ลักษณะเดียวกับคำนำหน้าชื่อของแพทย์ เพื่อบอกสถานะทางวิชาชีพ และจะใช้กับผู้มีใบอนุญาตที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น" นางกฤษฎากล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 1 สิงหาคม 2556