ขอนแก่นผุดศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

Sat, 2013-08-03 15:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพว่า เพื่อเป็นการ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการรองรับ การเป็นศูนย์กลางกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น จึงทำให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการผลิต และกระจายสินค้าที่ส่งถึงผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยในการ รับบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เราจึงจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อำพราง การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อแลกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพให้ปลอดภัย โดยประชาชนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย โดยช่วยเฝ้าระวังและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความปลอดภัยในการบริโภคแก่ชุมชนหรือครอบครัว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 3 สิงหาคม 2556