ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบหมอสมเกียรติ เป็นผอ.สวรส. โยก 10 บิ๊กสธ. หมอพรเทพ เป็นอธิบดีกรมอนามัย หมอโสภณ จากรองปลัดเป็นอธิบดีกรมคร. หมอสุพรรณเป็นอธิบดีกรมการแพทย์

วันนี้ (13 สิงหาคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

แต่งตั้ง หมอสมเกียรติ เป็นผอ.สวรส.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

โยก 10 บิ๊กสธ.

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 10 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

1. นายนิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

2. นายทรงยศ ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

3. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

4. นายเจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

5. นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

6. นายโสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

7. นายสุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

8. นายอำนวย กาจีนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

9. นายอภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

10. นายธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป