กรมควบคุมโรคเตือนเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุระวังโรคปอดบวม พบผู้ป่วยแล้วแสนราย

Fri, 2013-08-16 09:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 ส.ค. 2556 พบผู้ป่วยโรคปอดบวมแล้ว 99,670 ราย จากทั่วประเทศ คิดเป็นอัตราป่วย 156.90 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 581 ราย ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทย ภาคเหนือ มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบผู้ป่วยเป็นโรคปอดบวมมากที่สุด ในช่วงหน้าฝน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมและเริ่มมีผู้ป่วยมากอีกครั้งช่วงที่มีอากาศเย็นในเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคปอดบวม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เรื้อรัง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ กลุ่มเสี่ยงนอกจากต้องระวังไม่ให้เจ็บป่วยแล้วต้องออกกำลังกายและควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เช่น การไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ไว้บริการแก่กลุ่มเสี่ยง ที่มี อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด โดยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการฟรีที่โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมถึงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 16 สิงหาคม 2556