มติที่ประชุมสหวิชาชีพ เตรียมจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขระบบใหม่ 1 ตุลา 2556

Fri, 2013-08-16 17:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวทางการเยียวยา การจัดทำตัวชี้วัดร่วมของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/และโรงพยาบาลชุมชน และการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้พร้อมดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 ตามมติที่ประชุมสหวิชาชีพ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบของการจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขว่า คณะทำงานฯได้ประชุมแล้ว 3 ครั้ง โดยมี 3 เรื่องที่ได้หารือร่วมกันในคณะทำงาน คือ

1.การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบการค่าตอบแทนในอัตราใหม่ ได้มีการปรับและหามาตรการที่เหมาะสม ขณะนี้ได้ข้อสรุปแนวทางการจ่ายเงิน ซึ่งคณะทำงานได้พิจารณาร่วมกันแล้ว รอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไป

2.การกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหรือเคพีไอ(KPI)ในการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเดิมยังมีตัวชี้วัดไม่ครบทุกองค์กร จึงได้ให้โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ นำตัวชี้วัดมาจัดทำมาตรฐานร่วมกันแต่ละระดับและเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน ขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องเป็นพิเศษ เช่น งานชุมชน และความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือไม่เหมือนกัน

3.คือการจัดทำข้อเสนอการปรับค่าตอบแทน เพื่อลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ โดยคณะทำงานฯได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบดูว่าระบบการเงินที่จ่ายให้กับบุคลากรแต่ละกลุ่ม มีความเหมาะสมถูกต้องเพียงใด ควรจะมีการแก้ไขอย่างไร กลุ่มไหนที่ควรจะมีลักษณะการจ่ายมากน้อยอย่างไร เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการไปพร้อมกันซึ่งได้ข้อสรุปแล้ว

ดร.คณิศ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะนำเสนอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข ดูวงเงินงบประมาณที่จะใช้ทั้งหมดกับการปรับโครงสร้างครั้งนี้ และปรับออกมาเป็นระเบียบฉบับใหม่ ที่เป็นการจ่ายเงินของคนในระบบสาธารณสุขที่เดินไปข้างหน้าพร้อมตัวชี้วัดได้ทั้งองค์กร โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ ทั้งด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ

ด้านนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระบวนการเยียวยาทางกระทรวงสาธารณสุข ใช้กลไกการมีส่วนร่วมทุกวิชาชีพ ช่วยกันคิดทำตามแนวทางข้อเสนอแนะของคณะทำงาน  เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามหลักการที่วางเอาไว้  โดยกระทรวงสาธารณสุขที่จะกำหนดรายละเอียด หากทำเรื่องรายละเอียดตัวชี้วัดจบ ก็จะมีกระบวนการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข ที่ได้รับในอัตราใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตัวแทนสหวิชาชีพได้เห็นชอบร่วมกัน ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติทุกวิชาชีพ และจะเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนามประกาศใช้และมีผลในทางปฏิบัติต่อไป ภายใน 30 กันยายน 2556 นี้      

โดยจะนำข้อเสนอทั้งหมดนี้ จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจ่ายค่าตอบแทนที่มีผู้แทนจากหลายกระทรวงร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในเรื่องค่าตอบแทนทุกระดับทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และจะมีการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในเรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อไป