ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ที่ต้องการให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ของร.พ. เนื่องจากน่าเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของร.พ.ได้ สปสช.และ สธ. ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณจากข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค.2555-มิ.ย.2556 ทั้งโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ทั้งหมด 835 ร.พ. แต่คำนวณจาก ร.พ.ที่มีข้อมูลครบถ้วนได้ 714 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.5 ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ โดยเชื่อว่าการคำนวณจะใช้วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการทำงานได้ ซึ่งยังต้องมีการวางแผนการทำงานต่อไป

นพ.วินัยกล่าวว่า ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จัดกลุ่มร.พ.เป็น 6 กลุ่มตามขนาดร.พ. และพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยทั้งการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในส่วนของผู้ป่วยนอก พบว่า กลุ่มรพช. 10-30 เตียง 420 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุดอยู่ที่ 297.55 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,203.26 บาทต่อครั้ง กลุ่มรพช. 60-90 เตียง 188 แห่ง ต่ำสุด 286.70 บาทต่อครั้ง สูงสุด 745.62 บาทต่อครั้ง กลุ่มรพช.มากกว่า 90 เตียง 23 แห่ง ต่ำสุด 364.32 บาทต่อครั้ง สูงสุด 700.65 บาทต่อครั้ง กลุ่ม รพท.ต่ำกว่า 300 เตียง 18 แห่ง ต่ำสุด 581.67 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,114.99 บาทต่อครั้ง กลุ่มรพท.มากกว่า 300 เตียง 42 แห่ง ต่ำสุด 409.17 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,279.19 บาทต่อครั้ง และกลุ่มรพศ. 23 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด 669.20 บาทต่อครั้ง สูงสุด 1,579.47 บาทต่อครั้ง

สำหรับต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยใน พบว่า กลุ่มรพช. 10-30 เตียง ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด 5,662.44 บาทต่อครั้งการนอนร.พ. สูงสุด 22,897.95 บาท กลุ่มรพช. 60-90 เตียง ต่ำสุด 5,455.96 บาท สูงสุด 14,189.09 บาท กลุ่มรพช.มากกว่า 90 เตียง ต่ำสุด 6,933.08 บาท สูงสุด 13,333.29 บาท กลุ่มรพท.น้อยกว่า 300 เตียง ต่ำสุด 11,069.13 บาท สูงสุด 21,218.22 บาท กลุ่มรพท.มากกว่า 300 เตียง ต่ำสุด 7,786.58 บาท สูงสุด 24,342.96 บาท และรพศ. ต้นทุนต่อหน่วยต่ำสุด 12,734.92 บาท และสูงสุด 30,057.35 บาทต่อครั้งการนอนร.พ.

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 19 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--