สพธอ. จัดงานสัมมนา "ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย"

Tue, 2013-08-20 10:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดงานสัมมนา "ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูล สุขภาพไทย" ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ในเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพโดยการใช้มาตรฐาน HL7, HL7 CDA และรหัสยามาตรฐานไทย

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ ร่วมด้วย นพ.เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) และ ดร.ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง รหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) และ ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง HL7 และ HL7 CDA โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ในช่วงท้ายของงานสัมมนามีการเสวนาในหัวข้อ "แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพไทย เพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย" ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมด้วย นพ.เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) และ ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างความตระหนักของการมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณสุขไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้  วันที่ 20 สิงหาคม 2556