สปส.เล็งปรับสิทธิผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

Fri, 2013-08-23 10:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาทต่อครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาทต่อครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เป็นสัปดาห์ละไม่เกิน 4,500 บาท

"นอกจากนี้ สปส.ยังเห็นชอบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภาพ โดยได้มีการบูรณาการสิทธิประโยชน์โรคไตภายใต้การดำเนินงานของ 3 กองทุนสุขภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกันตนที่เคยใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตกรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมาก่อน ที่จะเข้าระบบประกันสังคมจะได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ด้วย" นายจีรศักดิ์กล่าว

นายจีรศักดิ์กล่าวอีกว่า จากสถิติข้อมูลลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปี 2555 มี 129,891 ราย พบสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร 38,632 ราย รองลงมา จ.สมุทรปราการ 21,880 ราย จ.ชลบุรี 11,006 ราย เป็นสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน ประเภทกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ ก่อสร้าง 8,773 ราย ค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะ 7,477 ราย ผลิตเครื่องดื่ม อาหาร 7,294 ราย และว่า หากสถานประกอบการใดมีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน นายจ้างต้องแจ้งต่อ สปส.พื้นที่ โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 45,000 บาท หากมีความรุนแรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเบิกเพิ่มได้อีก 65,000 บาท และสูงสุดในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 23 สิงหาคม 2556