Stroke Fast Track เส้นทางสายด่วนเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

Mon, 2013-08-26 15:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยปีละประมาณ 30,000คน ก่อให้เกิดความพิการอย่างถาวรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุมากกว่า 45 ปี โดยมีสาเหตุปัจจัยเสี่ยง เช่นความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมทั้งสูบบุหรี่ โรคอ้วน โดยมีสัญญาณอันตราย เช่น แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกทันทีทันใด ตามองเห็นภาพซ้อนหรือมืดมัวข้างใดข้างหนึ่งทันที ปากเบี้ยว พูดตุกุกตะกัก นึกคำพูดไม่ออก ปวดศีรษะ รุนแรงเฉียบพลัน เดินลำบาก ทรงตัวไม่อยู่ หรือเป็นลมหมดสติ ซึ่งผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางสมองและระบบประสาท ได้พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันอย่างเฉียบพลัน โดยเป็นหน่วยงานต้นแบบแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการด้วยระบบเส้นทางสายด่วนโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Fast Track) โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่งหลังมีอาการซึ่งถือเป็นมาตรฐานการรักษาระดับทอง (Gold Standard) เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้การรักษาผู้ป่วยด้วยระบบดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาสามารถอัดตราการเสียชีวิตและความพิการได้ถึงร้อยละ 50-60 ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

นายแพทย์บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการรักษาด้วยระบบ Stroke Fast Track เน้นการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ซึ่งสามารถลดความพิการได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยาถึงร้อยละ 50-60 ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันจำเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชั่วดมงครึ่งหลังเกิดอาการแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาทันเวลาเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ไม่ทัน ในช่วงเวลาที่กำหนดจะรับไว้ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) บางกรณีอาจให้การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด จากสถิติพบว่าก่อนการให้บริการผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 6.59 แต่หลังจากให้บริการดังกล่าวอัตราการตายลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.33

นอกจากนี้ สถาบันประสาทวิทยายังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เพื่อให้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์ให้มีความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีหน่วยงานเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองที่ผ่านมาตรฐานทั้งสิ้นจำนวน 52 แห่ง ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้ที่ศูนย์ข้อมูลอัมพฤกษ์อัมพาต สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2354-7007 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 26 สิงหาคม 2556