กรมควบคุมโรคจับมือหน่วยงาน พัฒนาเวชศาสตร์การท่องเที่ยว

Thu, 2013-08-29 09:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ดร.นายแพทย์พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์   อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของนักการแพทย์และการสาธารณสุข จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนปี2550โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้ป่วยประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ารับการรักษาอันดับ 1รองลงมาเป็นผู้ป่วยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนเหนือตามลำดับมารักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดรองลงมาเป็นระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากและอุบัติเหตุตามลำดับดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข(พ.ศ.2557-2561)โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางโรคติดเชื้อโรคเขตร้อนได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครินทร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานเสาวภาเป็นต้นแผนดังกล่าวเน้นพัฒนาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านภัยสุขภาพของผู้เดินทางจำแนกตามแต่ละพื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ได้พัฒนาเครือข่ายเวชศาสตร์การท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและนานาชาติรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภัยสุขภาพของผู้เดินทางในระดับชาติที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม2556และจะถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ควบคุมโรคได้พัฒนาสื่อสำหรับนักท่องเที่ยวได้แก่จัดทำบัตรคำแนะด้านสุขภาพในการเดินทางแผ่นพับเรื่องไข้หวัดใหญ่แผ่นพับเรื่องไข้หวัดนกเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาอาหรับและจะพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นE-learningให้แก่ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ในเว็บไซต์ซึ่งคาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยมากขึ้นและลดจำนวนนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยหลังการเดินทางท่องเที่ยวลงได้

ที่มา: http://www.naewna.com