ภารกิจล้นมือ ผู้อำนวยการ สวรส. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

Sun, 2013-09-01 08:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ฉบับนี้แนะนำให้รู้จักกับ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่13 ส.ค.ที่ผ่านมา คุณหมอสมเกียรติจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2531 รวมถึงศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี2535 และศึกษาวิจัยด้านศัลยศาสตร์ภาวะวิกฤต ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐ อีกด้วย

คุณหมอเคยรับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และเป็นมือผ่าตัดมือหนึ่งที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทั่งขึ้นเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และยังได้รับโล่เอกสารวิจัยดีเด่นของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพาณิชย์มุ่งแข่งขันเวทีการค้าโลก" อีกด้วย นอกจากนี้คุณหมอยังเป็นต้นแบบแนวคิด การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) โดยเริ่มใช้งานที่โรงพยาบาล มศว มาหลายปีแล้ว

คุณหมอสมเกียรติมารับตำแหน่ง พร้อมยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อระบบสุขภาพ โดยมุ่งประสานพัฒนาสำนักวิจัยทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประโยชน์จำนวนมาก ซึ่ง สวรส.จะนำมาประสานให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปใช้งาน 2.เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นงานวิจัยเรื่อง"ผลลัพธ์" เป็นสำคัญ 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยแบบครบวงจร และ 4.บริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

คุณหมอสมเกียรติ บอกว่า การรับตำแหน่งครั้งนี้ จะสนองนโยบายการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และสามารถกระจายอำนาจได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนการใช้ P4P เพื่อวัดประสิทธิภาพแพทย์และประเมินการจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามยังยืนกรานว่า งานวิจัยคืองานวิชาการ ที่ยังต้อง เน้นความเป็นกลาง อะไรไม่ดี ก็สามารถบอกไปยัง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เพื่อนสนิทได้เต็มที่

ต้องติดตามผลงานของคุณหมอไฟแรงคนนี้ต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 31 สิงหาคม 2556