ตั้งสำนักการคลัง บริหารงบสุขภาพ

Fri, 2013-09-06 08:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เตรียมตั้ง 4 หน่วยงานใหม่รับปฏิรูปโครงสร้าง เช่น สำนักพัฒนานโยบายการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ สำนักนโยบายเรื่องยา

มติชน -เมื่อวันที่ 5 กันยายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างสาธารณสุข ตามที่ได้กำหนดไว้ว่าวันที่ 1 ตุลาคม จะต้องมีการตั้งเขตบริการสุขภาพ และปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การทำงานของกรมต่างๆ รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่จะขึ้นเป็นเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตและ กทม. โดย สธ.จะตั้งคณะกรรมการ 3 คณะใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายระบบสาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายบริการสุขภาพ และคณะกรรมการเขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 1-12 และเขต กทม. เพื่อพัฒนาข้อเสนอ พิจารณาทางเลือกตัดสินใจเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปกระทรวงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในส่วนบทบาทของการเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุข (National Health Authority) จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่จำเป็นขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจที่ต้องดำเนินการ เช่น สำนักพัฒนานโยบายการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ สำนักนโยบายเรื่องยา เป็นต้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 6 กันยายน 2556