มติวุฒิ116:4ผ่านกม.สาธารณสุขชุมชน

Mon, 2013-09-09 19:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วุฒิสภา เคาะกม.สาธารณสุขชุมชน ขีดเส้นให้วินิจฉัยโรคได้เบื้องต้นเท่านั้น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเสียงข้างมาก 116 ต่อ 4 เสียงเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเสนอ โดยจากนั้นจะส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดนิยามคำว่าวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หมายถึง วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น แต่ไม่รวมภึงงการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

อย่างไรก็ตาม ตลอดการอภิปรายกว่า 2 ชั่วโมงสว.ส่วนใหญ่ได้สอบถามว่าถึงขอบเขตในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนว่าเป็นอย่างไร โดยเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดได้เนื่องจากไม่ได้เป็นแพทย์ที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยโรคได้โดยตรง

พล.ต.ท.สมยศ  ดีมาก สว.สรรหา ในฐานะกมธ. ชี้แจงว่า กฎหมายฉบับนี้จะให้อำนาจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้ประมาณ 20% เท่านั้น เช่น การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้นก่อนที่จะส่งมอบให้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการรักษาต่อไป ซึ่งการมีกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการทำให้การทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมนุมมีกฎหมายรองรับ

ที่มา: http://www.posttoday.com