สปส.จัดทีมเฉพาะกิจติดตามหนี้ทั่วประเทศ

Thu, 2013-09-12 08:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หนังสือพิมพ์แนวหน้า - นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า จากการดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้หนี้เงินสมทบค้างชำระที่มีอยู่ลดลงภายในปี 2556จำนวน2,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของหนี้เงินสมทบค้างชำระทั้งหมดส่งผลให้ยอดหนี้ค้างชำระรวมในไตรมาส 1 และ 2 ลดลงจำนวน240.56 ล้านบาท หรือร้อยละ18.51 สำหรับการดำเนินการในส่วนที่เหลืออีก 2 ไตรมาสคือ ไตรมาส 3 และ 4สำนักงานประกันสังคมจะได้เพิ่มความเข้มข้นในการติดตามหนี้เงินสมทบค้างชำระโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสมทบ และทีมเฉพาะกิจออกติดตามหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยอดหนี้เงินสมทบค้างชำระเป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายที่กำหนดให้ได้ ซึ่งหากสำนักงานประกันสังคมดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เชื่อมั่นว่า ลูกจ้างผู้ประกันตน จะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการประกันสังคมได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับกองทุนเพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักในการบริหารกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน และการบริหารกองทุนเงินทดแทน โดยให้ความคุ้มครองเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งรับผิดชอบดำเนินการให้สถานประกอบการ และนายจ้างชำระเงินสมทบทั้ง 2 กองทุน เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือโทร.1506(เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sso.go.th

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 12 กันยายน 2556