สปส.อบรมแกนนำเครือข่าย-เจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าปี’57ผู้ประกันตนไม่ต่ำกว่า1.7ล้านคน

Mon, 2013-09-23 10:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่ายประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ทำหน้าที่ขยายการขึ้นทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 และมอบนโยบายเรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสาขาต่างๆ รวม 330 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกันสังคม มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทางเลือกที่ 3ของการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีช่องทางการออมเงินไว้ใช้เมื่อชราภาพเพิ่มอีก 1 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 3 อัตราเงินสมทบเดือนละ 200 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาทรัฐบาลสมทบ 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

สำหรับทางเลือกเดิม คือ ทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบเดือนละ 100 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ70 บาท และรัฐบาลสมทบ 30 บาทต่อเดือนได้รับเงินสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต และทางเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ100 บาท และรัฐบาลสมทบ 50 บาทต่อเดือน ได้รับเงินสิทธิประโยชน์เหมือนทางเลือกที่ 1 และเพิ่มเงินออมชราภาพ โดยตั้งเป้าในปี 2557 จะเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านคน จากปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 1.5 ล้านคน

ด้านนางสมสวย สาหร่ายทอง แกนนำเครือข่ายประกันสังคมเขตบางพลี กล่าวว่า ตนเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นแกนนำเครือข่ายประกันสังคมเป็นเวลา 2 ปีเห็นว่าประชาชนให้การยอมรับมากขึ้นจากที่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารมาก่อนแต่เมื่อมีแกนนำเข้ามาแนะนำข้อมูลทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมสำหรับเขตพื้นที่บางพลีที่ตนดูแลอยู่มีประชาชนสนใจที่จะเข้าร่วมกับประกันสังคม มาตรา 40 จำนวน ประมาณ 400-500 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และจากการสำรวจความคิดของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพบว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยในเรื่องเงินสมทบและข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าทำแล้วได้อะไรมีสิ่งตอบแทนอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม การที่มีมาตรา 40 เข้ามาก็เป็นส่วนที่ช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นซึ่งอยากให้มีมานานแล้ว

ที่มา: http://www.naewna.com