สธ.คุมคลินิกความงามติดป้าย 'คลินิกมาตรฐานอยากสวย อย่าเสี่ยง'

Thu, 2013-09-26 16:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมมาตรฐานคลินิกความงามทั่วประเทศ โดยจะจัดโครงการอบรมและกำหนดมาตรฐานของคลินิกประเภทนี้ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัย 5 จุดหลัก ตั้งแต่ชื่อสถานพยาบาล เลขใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ หลักฐานชำระค่าธรรมเนียม ชื่อ-รูปถ่ายแพทย์ พร้อมใบประกอบวิชาชีพ และอัตราค่ารักษา คลินิกใดผ่านตามเกณฑ์จะได้รับตราสัญลักษณ์คลินิกมาตรฐาน อยากสวย อย่าเสี่ยง มีอายุ 2 ปี หากสุ่มตรวจแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะยึดใบอนุญาตคืน และดำเนินการได้ถูกต้อง

บ่ายวันนี้ (26 กันยายน 2556) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงข่าว การควบคุมมาตรฐานคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในการใช้บริการคลินิกประเภทนี้ ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น และเปิดให้บริการจำนวนมาก บางคลินิกเปิดอย่างไม่ถูกต้อง เป็นคลินิกเถื่อนหรือหมอเถื่อน ไม่มีความปลอดภัยหากเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งยังมีกระแสการแข่งขันการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเสริมความงามจำนวนมาก กระตุ้นให้ประชาชนอยากใช้บริการ และเพิ่มความเสี่ยงการเสียรู้ เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ และเสียชีวิต ได้ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งดำเนินการควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาลเหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าเคร่งครัด สร้างความปลอดภัยประชาชนทุกคน และยกระดับคลินิกบริการเสริมความงามของไทยก้าวสู่การเป็นเมดิคัลฮับที่ได้มาตรฐานสากล ตวางใจในคุณภาพ

ในปี 2556 นี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยจะจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมทุกประเภทซึ่งมีประมาณ 14,000 แห่ง และรพ.เอกชน 326 แห่งทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยได้กำหนดมาตรฐานของคลินิกเวชกรรมทุกประเภทจะต้องแสดงหลักฐาน 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อสถานพยาบาล รวมทั้งเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดที่หน้าสถานพยาบาล 2.แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลในที่ตั้งชัดเจนและเปิดเผย 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน 4.มีแพทย์อยู่ประจำจริง โดยต้องแสดงชื่อ รูปถ่าย รวมทั้งเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และ5.แสดงราคาค่ารักษาที่ชัดเจน ติดที่หน้าห้องตรวจ เพื่อให้ประชาชนแยกแยะได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐานของคลินิกความงามมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคเอกชน และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขา ซึ่งในหลักเกณฑ์การประเมินอาจจะมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกต้องผ่านอย. สถานที่มีความสะอาดปลอดภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา เช่นการแพ้ยา ในเบื้องต้นได้ หากผ่านเกณฑ์จะได้รับตราสัญลักษณ์ คลินิกมาตรฐาน อยากสวย อย่าเสี่ยง มีอายุ 2 ปี และจะมีการสุ่มตรวจในระหว่างนั้น หากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จะยกเลิกการรับรอง และยึดใบอนุญาต พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย คือพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541