ชมรมผอ.รพ.ชุมชนจี้สธ.หยุดสร้างความสับสน ชี้ก้าวก่ายจัดสรรงบสปสช.ไม่ใช่หน้าที่

Mon, 2013-10-07 14:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรมผอ.รพ.ชุมชนออกแถลงการณ์จี้สธ.หยุดสร้างความสับสน ชี้ก้าวก่ายจัดสรรงบรายหัวของสปสช.ไม่ใช่หน้าที่ของสธ. แนะจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง แก้ปัญหาในสธ.ให้เสร็จก่อน ทั้งปัญหาลูกจ้างชั่วคราว การบรรจุนักเรียนทุนที่ล่าช้า และปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กองทุนค่ารักษาอปท.ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ออกแถลงการณ์โดยระบุว่าการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณหลักประกันสุขภาพ 2557 วันที่ 7-8 ตุลาคมนี้ เกิดปรากฏการณ์การขาดหายไปของผู้บริหารระดับจังหวัดเกือบทั้งหมด เหลือเพียงผูบริหารระดับอำเภอ เนื่องจากมีการสั่งการไม่ให้เข้าร่วมประชุมจากระดับสูง ความพยายามจัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพิ่มอำนาจของผู้ตรวจราชการเพื่อจะควบคุมสั่งการในการจัดการงบประมาณ ทั้งที่ได้มีการประชุมเตรียมการมาอย่างเป็นขั้นตอนตามระเบียบครบถ้วนและรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีความพยายามจะประชุมทบทวนมติบอร์ดสปสช. โดยขอบรรจุเป็นวาระจรในการประชุมบ่ายวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ได้สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าขณะนี้ในระบบบริการสุขภาพมีเรื่องเร่งรัดรอดำเนินการอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องกำลังคนที่กระทรวงสาธารณสุขยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เช่น

1)กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่กระทรวงดำเนินการอย่างไม่รอบคอบเปลี่ยนแปลงคำสั่งหลายครั้ง จนปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และจะเป็นภาระด้านงบประมาณที่ให้โรงพยาบาลต้องรับภาระ

2) การไม่สามารถบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขได้ทันในเดือนตุลาคม 2556 ตามมติครม.

3) การติดตามการให้บริการรักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกองทุนค่ารักษาอปท.ที่เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ แต่ยังติดขัดที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่แล้วเสร็จ

ผู้บริหารควรให้ลำดับความสำคัญให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อการดำเนินงานและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน แต่กลับเพิ่มความสับสนที่จะเพิ่มขั้นตอนเพิ่มโครงสร้างการบริหารที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของธรรมาภิบาลให้สังคมเคลือบแคลงสงสัย ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ เกิดคำถามขึ้นว่าผู้บริหารระดับสูงกำลังหลงไหลในอำนาจวาสนาจนอวิชชาบดบังปัญญา

ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนจึงขอวิงวอนเรียกร้องมายังผู้บริหารให้ลดทิฐิอัตตา ทบทวนบทบาทที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ หันมายึดแนวทางที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและภาพลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขที่กำลังเบี่ยงเบนจากกระทรวงที่อุดมไปด้วยปัญญาของนักวิชาการไปเป็นกระทรวงที่มุ่งอำนาจ และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนจะร่วมกับชมรมแพทย์ชนบทจะยืนหยัดคัดค้านแนวทางบริหารที่เสื่อมถอยจนถึงที่สุด