ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สยามรัฐ - สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สร้างชื่อถึงคว้าสองรางวัล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลดีเด่นประเภทบูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศส่วนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าผลการประกาศรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2556 นี้มีหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคได้รับรางวัลถึง 2 หน่วยงานหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลคือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลบูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น ชื่อผลงาน "มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ" จัดทำโดยนางสาวสายใจ วิลัยการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวเยาวเรศ วิสูตรโยธิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สคร.9 จ.พิษณุโลก ซึ่งผลงานนี้เป็นการให้บริการตรวจคัดกรองมาลาเรีย และรักษาแบบเชิงรุก (ออกจากคลินิกมาลาเรียเคลื่อนที่ไปให้บริการในชุมชนที่ห่างไกล) โดยร่วมมือกับเครือข่ายเช่น อบต. ตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ส่วนหน่วยงานที่สองคือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่น ชื่อ"กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน" จัดทำโดยนางสาวอังคณา แซ่เจ็งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวนารถลดา ขันธิกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สคร. 10 จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผลงานนี้เป็นนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดระยะเวลาในการยืนยันการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเพิ่มความมั่นใจกับบุคลากรในพื้นที่ทุรกันดาร โดยผู้ป่วยในรายที่ต้องสงสัยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องผ่านการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูเชื้อมาลาเรียด้วยระบบสารสนเทศได้ในทันที

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติทั้ง 2 รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลระดับประเทศ และเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทางสำนักงานก.พ.ร. มอบให้กับกรมควบคุมโรคในฐานะหน่วยงานส่วนราชการที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

"โดยผลงานจากทั้ง 2 หน่วยงานนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดในการปกป้องประชาชนจากโรคที่กรมควบคุมโรคมีภารกิจหลักในการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิผลครอบคลุมด้านการพัฒนาวิชาการ การสร้าง/ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม"นายแพทย์โสภณ กล่าวปิดท้ายด้านนางสาวสายใจ วิลัยการนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกหนึ่งในผู้จัดทำผลงานเรื่อง มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการ แบบบูรณาการ บอกว่าผลงานชิ้นนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และได้รับการดูแลสุขภาพอื่นตามความจำเป็น สามารถเข้าถึงบริการและบริการส่งต่อที่เหมาะสม ลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียต่อปีในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้การดำเนินงานดูแลสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรคมาลาเรียมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มเด็ก การบูรณาการทรัพยากรภาครัฐส่งผลทำให้เกิดการลดต้นทุน การดำเนินกิจกรรมสุขภาพ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน และที่สำคัญคือประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ

ส่วนนางสาวนารถลดา ขันธิกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในผู้จัดทำผลงานเรื่องกล้องจุลทรรศน์เครือข่าย(Webcam Microscope) นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บอกว่า ผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการและการเสนอแนวคิดใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยการคิดค้น และประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาใหม่ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดภาพเชื้อมาลาเรียจากกล้องจุลทรรศน์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้ส่งสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ที่ติดกล้อง web camera ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real time ถึงผู้เชี่ยวชาเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคมาลาเรียและสามารถยืนยันผลตรวจทันที จึงเป็นประโยชน์สำหรับวงการแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการรักษาที่รวดเร็ว และทันเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย และควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน นวัตกรรมชิ้นนี้ สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย เพื่อให้ผู้มารับบริการในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องรับการรักษาที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดภาวะมาลาเรียรุนแรงลดการสูญเสียชีวิต ป้องกันการดื้อต่อยาของเชื้อมาลาเรีย ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  วันที่ 14 ตุลาคม 2556