ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสด - น.ส.จินตนา จันทร์โคตรแก้ว นักวิชาการ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณ สุข(สธ.) นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "ยิ่งจนยิ่งมีปัญหาที่เกิดจากการดื่ม" ในการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราปี 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วนำมาจัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 กลุ่มตามเศรษฐสถานะ คือ กลุ่มจนที่สุด กลุ่มจน กลุ่มปานกลาง กลุ่มรวย และกลุ่มรวยที่สุด เพื่อศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ศึกษาการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐสถานะทางเศรษฐกิจและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีปัญหา 5 เรื่อง คือ 1.ปัญหาด้านการเงิน 2.อุบัติเหตุ 3.การบาดเจ็บ 4.ความรุนแรงในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครัวเรือน การทำร้ายคนอื่นนอกครัวเรือน และ 5.ปัญหาในการทำงาน

น.ส.จินตนากล่าวว่า ปัญหาทางด้านการเงิน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ความรุนแรงในครอบครัว พบมากที่สุดในกลุ่มคนที่มีเศรษฐสถานะปานกลาง ส่วนปัญหาการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นนอกครัวเรือน ปัญหาในการทำงาน พบมากที่สุดในกลุ่มคนจน สาเหตุปัญหาที่เกิดจากการดื่มพบมากในกลุ่มคนปานกลาง อาจเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนของนักดื่มสูงที่สุด

"กลุ่มคนรวยมีปัญหาทางด้านการเงิน การทำงาน ที่เกิดจากการดื่ม น้อยกว่ากลุ่มคนจนประมาณร้อยละ 70 และ มีปัญหาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครัวเรือน และการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่น น้อยกว่ากลุ่มคนจนประมาณร้อยละ 50 ผลการศึกษาในเรื่องนี้ทำให้เห็นว่า ในการออกแนวทางการแก้ปัญหา ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มคนจนในการคิดนโยบายต่างๆ เพราะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาตรงจุดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น" น.ส.จินตนากล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด  วันที่ 15 ตุลาคม 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง