สธ.ตั้งศูนย์จัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพองค์กรมหาชน ผลต่อเนื่องจากเคลียริ่งเฮาส์

Mon, 2013-10-21 20:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เผยคกก.พัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบบทบาทภารกิจใหม่ของ สธ. การตั้งเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขต กทม. และการตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบองค์กรมหาชน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ (21 ตุลาคม 2556) ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กพร. ฯลฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ บทบาทภารกิจใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข การจัดตั้งเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขต กทม. รวมทั้งการขอจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ (National Data Clearing House) เป็นองค์กรมหาชน

แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ระบุให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุมและประสานกิจกรรมทุกประเภท ที่เกี่ยวกับสุขภาพของกายและจิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและการจัดให้มีบริการสุขภาพ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านสุขภาพ และสาธารณสุขมีความซับซ้อนกว่าในอดีต กระทรวงสาธารณสุข จึงต้องปรับบริบทการทำงาน รวมทั้งเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้การบริหารงบประมาณและการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมของทรัพยากรด้านสาธารณสุข

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดบทบาทภารกิจใหม่ 12 บทบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังนี้ 1.กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้ 2.การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4.การกำหนดมาตรฐานบริการต่างๆ 5.การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 6.การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน 7.การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 8.การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน 9.การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงิน การคลัง ด้านสุขภาพของประเทศ 10.การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมีคุณภาพใช้งานได้ 11.การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคน ด้านสุขภาพ และ 12.การพัฒนาเขตสุขภาพ โดยตั้งเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขตกทม.ให้เกิดการบริการจัดการทรัพยากรร่วมที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า บริการกำลังคนให้สอดคล้องกับภาระงาน

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 26 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ มีความร่วมมือในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) รวมทั้งการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ สปสช. เป็นหน่วยงานกลางในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสถาบันวิจัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษารูปแบบองค์กร บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยง เพื่อการจัดตั้งหน่วยงานกลางทำหน้าที่ธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข เป็นองค์กรมหาชน ทำหน้าที่ประเมินข้อมูลประเมินผลการเบิกจ่ายของสถานพยาบาลและสถานบริการ วิจัยพัฒนาการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่คลังข้อมูลกลางและจัดทำสารสนเทศ เพื่อการบริหารเชิงระบบให้กับหน่วยราชการ ทั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานขึ้นกรรมการประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)