สธ.แจกบัตรแนะนำสุขภาพ2ภาษา ให้ชาวไทยที่กลับจากแสวงบุญฮัจย์

Thu, 2013-10-24 13:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเต็มที่ ทั้งก่อนเดินทาง ขณะประกอบพิธีฮัจย์ และกลับสู่ประเทศไทย เนื่องจากแต่ละปีมีผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เมืองมักกะห์หลายเชื้อชาติ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และต้องอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากในสถานที่จำกัดมีโอกาสเกิดโรคติดต่อได้ง่าย เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการ 3 ส่วนใหญ่ โดยก่อนไปได้ตรวจสุขภาพ เตรียมยาประจำตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น เพื่อสร้างความพร้อมอย่างเต็มที่ ส่งหน่วยแพทย์ไทย 42 คนไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลสุขภาพที่นครมักกะห์ และดูแลสุขภาพหลังกลับมาถึงประเทศไทย

ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิมพ์บัตรคำแนะนำสุขภาพ 2 ภาษาคือ อาหรับและไทย แจกให้ผู้ที่กลับจากไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ทุกคน เพื่อให้สังเกตอาการหลังกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียภายใน 30 วัน หากไม่สบาย เช่น มีไข้ ไอ หายใจหอบ เหนื่อย หรืออื่นๆ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที และยื่นบัตรคำแนะนำนี้ให้แพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางในต่างประเทศที่ผ่านมาด้วย เพื่อให้การดูแลอย่างถูกต้องและทันท่วงที หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่สายด่วน 1422 หรือทางเว็บไซต์www.ddc.moph.go.thตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: http://www.naewna.com