อาวีซอง'ร่วมมือไทยพัฒนาเทคโนสุขภาพ

Fri, 2013-11-01 07:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับอาวีซอง (Aviesan) หรือ French National Alliance for Life Sciences and Health ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพของฝรั่งเศส ดำเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า อาวีซองเป็นการรวมกลุ่มกันของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นนำ 9 แห่ง ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อเชื่อมโยงและบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้สอดคล้องกัน ไม่ว่า จะเป็นสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ผู้ให้ทุน และภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิดการ วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขอุปสรรคและ ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ เช่น โรคมะเร็ง เทคโนโลยีสุขภาพ จุลชีว วิทยาและโรคติดต่อ สาธารณสุข เป็นต้น

"ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่อาวีซองร่วมลงนามด้วย ทั้งนี้ อาวีซองมีโครงการที่น่าสนใจในเรื่องของความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนา ภายใต้ชื่อว่า เทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนามาใช้กับประเทศอื่นที่กำลังพัฒนาเช่นเดียวกัน เพื่อลดปัญหากรณีนำเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้งานในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ทั้งนี้ สนช.และอาวีซอง ยังมีแผนในการจัดงานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ 'AEC Biomedical Innovation Forum 2013' ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายนนี้ด้วย" นายศุภชัยกล่าว และว่า ขณะนี้ สนช.ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ไปแล้ว 80 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 55.9 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวม 704 ล้านบาท

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556