สวรส.เสนอบทบาทกำหนดกำกับนโยบายสุขภาพชาติควรอยู่ในสนง.รมต.สธ.

Fri, 2013-11-01 17:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2556 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิเคราะห์และสรุปข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรมวิชาการ โดยมี ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวรส.  ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง นักวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมให้ข้อคิดเห็น

โดย ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสนย.ได้รับมอบหมายจาก นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเพื่อหารือข้อสรุปข้อเสนอการปรับบทบาทของกรมวิชาการในสังกัด สธ. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 11 บทบาท โดยเชิญ สวรส. ในฐานะองค์กรวิชาการและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงบนฐานความรู้ (Blueprint for Change) จากงานวิจัยสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 และงานวิจัยข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในเขตสุขภาพ มาร่วมสรุปข้อเสนอเพื่อให้มีความชัดเจนในการเตรียมเสนอให้กับผู้บริหารกระทรวงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันที่ 6 พ.ย. นี้ ก่อนจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกระทรวง สธ. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ต่อไป

จากการวิเคราะห์และสรุปประเด็นในการประชุม เช่น ทางเลือกที่ระบุให้มีกลไกรองรับการทำงาน โดยการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับการทำงานทั้ง 11 บทบาทของทุกกรม ที่ประชุมมองว่ายังไม่จำเป็นต้องมีการตั้งใหม่หากมีหน่วยงานเดิมที่ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากทุกกรมจะปรับการทำงานให้ครบทั้ง 11 บทบาทอาจเปลี่ยนแปลงเฉพาะงานแต่ไม่จำเป็นต้องตั้งสำนักใหม่มารองรับ

ทั้งนี้ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส. เสนอว่าบทบาทการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (National Health Information) การกำหนดและกำกับนโยบายระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority) ควรอยู่ในสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจากทุกกรมและกลไกย่อยชุดต่างๆ ตาม 9 บทบาท ได้แก่ จัดการความรู้ ประเมินเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐาน เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ กฎหมาย สุขภาพระหว่างประเทศ กำกับดูแลประเมินผล การเงินการคลัง และกำลังคน