‘ใครเป็นใคร’ ? เปิดคำสั่งปลัดสธ. แต่งตั้งผอ.สนง.เขตสุขภาพตามโครงสร้างใหม่

Sat, 2013-11-02 18:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1618/2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 1-12 หลังจากได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1447/2556 กำหนดเขตบริการสุขภาพ และมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตบริการสุขภาพ หรือบริหารจัดการหรือเรียกว่าเป็นซีอีโอ(CEO)ในเขตบริการสุขภาพ

โดยระบุว่า ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1448/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตบริการสุขภาพและคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานในสำนักงานเขตสุขภาพบริการสุขภาพที่ 1-12 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรออกคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

เขตสุขภาพ

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพ

จังหวัดที่ตั้งเขต

จังหวัดภายในเขต

1

นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เชียงใหม่

8 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

2

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

5 จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3

นพ.สุขุม กาญจนพิมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

นครสวรรค์

5 จังหวัด กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

 

4

นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการรพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

นนทบุรี

8 จังหวัด นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

5

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 

พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.นครปฐม

ราชบุรี

8 จังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

6

นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 

นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

8 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และสมุทรปราการ

 

7

นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

4 จังหวัด คือกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

 

8

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

อุดรธานี

7 จังหวัด คือนครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี

 

9

นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.จิรศกดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรม รพ.สุรินทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 9

นครราชสีมา

4 จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

10

นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วิรัตน์ พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

5 จังหวัด มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

 

11

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

7 จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี

 

12

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สงขลา

7 จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล

 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพอีกหน้าที่หนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 และมีอำนาจเทียบเท่าผู้อำนวยการกองและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.บริหารและดำเนินงานทั่วไปของสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 1-12 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 1-12

2.อำนวยการความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการประสานงานหรือร้องขอ