สาธารณสุขเผยเด็กเกิดใหม่ ป่วยโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้น

Tue, 2013-11-05 07:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคธาลัสซีเมียนับเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ พบว่าประชากรที่เป็นพาหะมีประมาณ 30-40 หรือประมาณ 18-24 ล้านคน มีผู้ที่เป็นโรคประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน ซึ่งในแต่ละปีจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 1 ล้านคนจะมีหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 50,000 คน หากขาดการควบคุมและป้องกันโรคที่เหมาะสม คาดว่าในแต่ละปีจะมีเด็กใหม่ที่ป่วยเป็นโรคเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 12,000 คน การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือครอบครัวให้ กำเนิดบุตรที่มีสุขภาพที่แข็งแรง

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค ธาลัสซีเมียเป็นชุดสิทธิประโยชน์ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่หญิงตั้งครรภ์และสามีจะได้รับการ บริการตรวจกรอง "ธาลัสซีเมีย” ฟรี เพื่อเด็กไทยเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยพบว่าเด็กป่วย 1 รายจะเสียค่ารักษาพยาบาล 10,500 บาทต่อเดือน ตลอดอายุขัยของเด็กป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประมาณ 6,600,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ส่วนผู้ป่วยที่มีอยู่จะได้รับการรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาความรู้ การฝึกทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ และการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมียแก่บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขตลอดจนผลิตยาใช้รักษาผู้ป่วย ผลิตชุดทดสอบใช้ในการตรวจวินิจฉัยแส่งออกขายยังตลาดต่างประเทศ และได้สารเคมีที่มีความจำเป็นตามระบบคุณภาพใช้ภายในประเทศ โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ จึงเป็นการลดการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา: http://www.naewna.com