สปส.เปิดช่องผู้สูงวัย 6 แสนคนทำ'ประกันชราภาพ'

Mon, 2013-11-11 15:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานประกันสังคมรับสมัคร'แรงงานนอกระบบ' เข้ามาตรา 40 เปิดทางเลือกที่ 3 ให้'ผู้สูงอายุ'รับเฉพาะ ประโยชน์กรณีชราภาพ เริ่ม 9 ธ.ค.นี้ คาดได้ไม่ต่ำกว่า 6 แสนคน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตั้งเป้าส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม มาตรา 40 จำนวน 2 ล้านคน โดยมี 3 ทางเลือก ดังนี้ 1.เดือนละ 100 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลร่วมจ่าย 30 บาท รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ หรือ 2.เดือนละ 150 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่าย 50 บาท รับสิทธิประโยชน์เหมือนทางเลือกที่ 1 และเพิ่มกรณีเงินชราภาพ หรือ 3.เดือนละ 200 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่าย 100 บาท รับสิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีชราภาพ และสามารถส่งเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน หากจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 420 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพ แต่หากจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 420 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ สปส.ประกาศแต่ละปี โดยเงินกรณีชราภาพจะได้รับเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนอีก

"สำหรับทางเลือกที่ 3 นี้ ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะคุ้มครองไปถึงกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตได้ค่าทำศพ 20,000 บาท เมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่จะเสียชีวิต เว้นแต่ผู้ประกันตนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ ให้จ่ายเงินค่าทำศพต่อเมื่อภายในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนเสียชีวิต" นายจีรศักดิ์กล่าว และว่า กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับก่อนถึงความตายให้แก่สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตรในจำนวนที่เท่ากัน และกรณีไม่มีทายาทหรือญาติ ให้ทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ นายจีรศักดิ์กล่าวว่า สปส.จะเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมเป็นต้นไป โดยภายใน 1 ปี นับแต่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 แรงงานนอกระบบอายุ 15-65 ปี จะเลือกสมัครทางเลือกใดก็ได้ หรือสมัครทางเลือกที่ 1 ร่วมกับทางเลือกที่ 3 หรือสมัครทางเลือกที่ 2 ร่วมกับทางเลือกที่ 3 ได้ตามต้องการ แต่หากอายุเกิน 65 ปี สมัครได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 เท่านั้น คาดว่าจะมีผู้สมัครทางเลือกที่ 3 ประมาณ 6 แสนคน ทั้งนี้ เตรียมประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 11 พ.ย. 2556