สปส.อัด3โปรโมชั่นจูงใจแรงงานนอกระบบ

Tue, 2013-11-12 08:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พิมพ์ไทย - สปส.เตรียมดันแรงงานนอกระบบกว่า 2 ล้านคนเข้าประกันสังคมอัด 3 โปรโมชันจูงใจ พร้อมเสนอทางเลือกที่ 3 จ่ายสมทบเดือนละ 100 บาท นาน 420 เดือนตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.ปีนี้ -8 ธ.ค.2557 ได้เงินบำนาญชราภาพ จ่ายน้อยกว่า 420 เดือนได้เงินบำเหน็จ คาดแรงงานนอกระบบสมัคร 6 แสนคน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) ประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ตามนโยบาย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงานให้ได้ทั้งหมด 2 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันประกันสังคมมาตรา 40 มีทั้งหมด 3 ทางเลือกโดยทางเลือกที่ 1 จ่ายเดือนละ 100 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาทและรัฐร่วมจ่าย 30 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และทางเลือกที่ 2 จ่ายเดือนละ 150 บาทผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาท รัฐร่วมจ่าย 50 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง3 กรณีและเพิ่มกรณีเงินชราภาพ

นายจีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนทางเลือกที่ 3 รับสิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีชราภาพนั้น ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2556 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธ.ค.2556 โดยจะจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 200 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่าย 100 บาท และสามารถส่งเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ หากจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย420 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพแต่หากจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 420 เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ สปส.ประกาศแต่ละปีโดยเงินกรณีชราภาพจะได้รับเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนอีก

"สปส.จะเริ่มรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.นี้ โดยภายใน 1 ปี นับแต่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2556 จนถึงวันที่ 8 ธ.ค.2557 แรงงานนอกระบบที่มีอายุ 15-65 ปี จะสมัครทางเลือกใดก็ได้หรือสมัครทางเลือกที่ 1 กับ 3 หรือ ทางเลือกที่ 2 กับ 3 ได้ตามต้องการ แต่หากผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี จะสามารถสมัครได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 หลังจากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2557 จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีอายุ 15-60 ปีเท่านั้น คาดว่าจะมีผู้สมัครมาตรา ดังกล่าว ประมาณ 6 แสนคนจากเป้าหมายผู้สมัครมาตรา 40 ที่ตั้งไว้ 2 ล้านคน" นายจีรศักดิ์ กล่าว

ประธานบอร์ด สปส.กล่าวต่อว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังกำหนดให้กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตให้จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนค่าทำศพ 2 หมื่นบาทต่อเมื่อภายในเวลา 12 เดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6 เดือน ก่อนเดือนที่จะเสียชีวิต เว้นแต่ผู้ประกันตนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุให้จ่ายเงินค่าทำศพต่อเมื่อภายในเวลา 6 เดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนเสียชีวิต นอกจากนี้ กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับก่อนถึงความตายให้แก่สามี ภรรยา บิดา มารดาหรือบุตรของผู้รับเงินบำนาญชราภาพในจำนวนที่เท่ากัน และกรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพไม่มีทายาท หรือญาติก็ให้ทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ

"สปส.ได้รับจัดสรรงบจากรัฐบาลในปี 2557 เป็นเงินอุดหนุนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กว่า 723 ล้านบาท และงบดำเนินงานกว่า 180 ล้านบาท และเตรียมการรองรับโดยแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขออัตรากำลังข้าราชการและจ้างพนักงาน สปส.เพิ่มรวม 395 อัตรา เตรียมระบบไอที การขึ้นทะเบียน รับชำระเงินสมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทน อีกทั้ง สปส.จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งให้หน่วยงานภายในจังหวัดช่วยรณรงค์ทั่วทุกพื้นที่" นายจีรศักดิ์ กล่าว--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556