ดันเมกะโปรเจกท์งบกว่า1-2แสนล.พัฒนาสาธารณสุข

Thu, 2013-11-14 13:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการเป็นประธานประชุม "การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตบริการสุขภาพ" ว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสาธารณสุขรวมทังประเทศ โดยจัดทำแผนเมกะโปรเจกท์ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1-2 แสนล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เริ่มในปี 2558 โดย สธ.แบ่งการดำเนินการออกเป็นพื้นที่ 12 เขตบริการสุขภาพ มีผู้ตรวจราชการ สธ.เป็นผู้ดูแลแต่ละเขต ได้มอบหมายให้มีการจัดทำแผนสร้างมาตรฐานสำหรับเขตบริการสุขภาพทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานเดียว เช่น ทุกเขตจะต้องมีศูนย์รักษาโรคหัวใจ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์มะเร็ง โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นผู้จัดทำแผนดังกล่าว

นพ.ประดิษฐ กล่าวอีกว่า เมื่อแผนการพัฒนาให้ได้มาตรฐานกลางแล้วเสร็จจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต้องมีแพทย์ประจำทุกห่ง การผลิตแพทย์จะใช้เวลา 6 ปี ตั้งเป้า 3 ปีแรกจะผลิตแพทย์ให้ได้ 1 ต่อประชากร 7,000 คน ส่วน 3 ปีหลังอาจเป็น 1ต่อประชากร 6,000 คน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการเมกะโปรเจกท์จะต้องค่อยๆ ดำเนินการ ในปี 2556 ได้วางรากฐานด้วยการจัดเขตบริการสุขภาพ จากนั้นจะเริ่มดำเนินการต่างๆ ขณะนี้มอบให้ปลัด สธ.จัดทำแผนที่การแบ่งบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วน เช่น พื้นที่เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศักยภาพสร้างศูนย์โรคหัวใจ ส่วนโรงพยาบาลจังหวัดของ สธ.ก็ไม่ต้องสร้าง โดยรัฐบาลจะนำเงินไปสนับสนุนรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทน ทำให้การทำงานด้านสาธารณสุขเป็นองค์รวม คาดว่าโครงการเมกะโปรเจกท์จะชัดเจนในปี 2558

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.กล่าวว่า เบื้องต้นมอบหมายให้ผู้ตรวจราชาการสธ.แต่ละเขตไปหารือกับโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนงานกำหนดบทบาทหน้าที่ ความต้องการของแต่ละเขตบริการสุขภาพว่าควรจะมีศูนย์เฉพาะทางด้านใดบ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 15 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--