สธ.ยันบรรจุขรก. 7,547 อัตราปี 57 เป็นธรรม เน้นตามภาระงานและขาดแคลน

Mon, 2013-11-18 13:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เตรียมวางระบบการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงาน เป็นข้าราชการใหม่ จำนวน 7,547 อัตราในปีงบประมาณ 2557 โดยพิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนของสถานบริการสุขภาพ เปิดโอกาสให้สมัครและใช้กระบวนการคัดเลือกภายใต้คณะกรรมการของจังหวัด ยืนยันให้ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทุกสายงาน

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเตรียมการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงานที่จะได้รับการจัดสรร 7,547 ตำแหน่ง ไม่รวมนักเรียนทุนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการระบบไว้พร้อมแล้ว มีการทบทวนภารกิจ ปรับปรุงระบบบริการ ทบทวนโครงสร้างการจัดระบบริการ พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดระบบริการสุขภาพ และปรับระบบการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจระบบริการ โดยได้วิเคราะห์ภาระงานของตำแหน่ง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ เพื่อที่จะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกำลังคนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ. เรียบร้อยแล้ว กำลังจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติข้าราชการใหม่จำนวน 7,547 อัตราต่อไป

นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า ในการจัดสรรตำแหน่งในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้พิจารณาตามภาระงาน และความขาดแคลนกำลังคนในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีกาละครม.กำหนด ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2.โรงพยาบาลชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 3.โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ 4.โรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่อง 5.โรงพยาบาลทั่วไปที่มีภาระงานหนัก และ6.หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเยียวยาผลกระทบต่างๆ รวมถึงยาเสพติด ทั้งนี้จะคำนึงถึงอายุงานและการประเมินผลงานรายบุคคลในการบรรจุด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้สมัครและใช้กระบวนการคัดเลือกภายใต้คณะกรรมการของจังหวัด

สำหรับข้อเรียกร้องของชมรมสหวิชาชีพใน 4 ข้อนั้น กระทรวงสาธารณสุขเห็นใจ เข้าใจในความต้องการ และพยายามจะตอบสนองโดยไม่ให้ขัดต่อเงื่อนไขของกพ. และครม. เช่นยึดอายุงานแต่ต้องทำงานดี และไปอยู่ในหน่วยงานที่มีกรอบอัตรากำลัง สำหรับวิชาชีพที่ไม่สามารถวัดภาระงานได้ กระทรวงฯ ก็วัดโดยวิธีอื่น เช่นคิดอัตราต่อประชากรเป็นต้น การจัดสรรกระทรวงฯ กำลังดำเนินงานหลังจาก 12 เขตบริการแจ้งความต้องการมาแล้ว ยืนยันจะสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทุกสายงานในกระบวนการคัดเลือก หลังจากที่ได้รับอนุมัติอัตรา 7,547 อัตราจากครม.แล้ว กระทรวงฯ จะให้ผู้แทนสหวิชาชีพมามีส่วนร่วมมากขึ้นและจะจัดให้มีระบบการอุทธรณ์ กรณีที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงานในปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 7,547 อัตรา แยกตามส่วนราชการคือลงที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดจำนวน 3,786 อัตรา รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1,741 อัตรา โรงพยาบาลทั่วไป 900 อัตรา โรงพยาบาลศูนย์ 852 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 168 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 34 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 10 อัตรา และสถาบันพระบรมราชชนก 56 อัตรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลูกจ้างสายวิชาชีพสธ.โวย บรรจุข้าราชการรอบ 2 ไม่เป็นธรรม เปิดช่องใช้เส้นสาย

เปิดใจหัวขบวน ร้องสธ.ทบทวนเกณฑ์บรรจุนักเรียนทุนเป็นขรก. ชี้เงื่อนไขสุดแปลก หวั่นสธ.สมองไหล

เปิดหนังสือสป.สธ. แนวทางการจัด 7,547 อัตรา เพื่อบรรจุขรก.ปี 57