7 องค์กรวิจัยชาติ เปิดตัวระบบขอทุนวิจัยจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มุ่งเป้าบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาประเทศ

Mon, 2013-11-18 19:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ร่วมบริหารจัดการทุนวิจัย จัดทำคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หวังเป็นศูนย์กลางความรู้มุ่งเป้าสู่การพัฒนาประเทศ  ระดมงานวิจัยกว่า 180,000 รายการจัดเข้าระบบเดียว พร้อมเชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แสดงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการทุนวิจัยยุคใหม่ในการสัมมนาเรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ” (One Stop Service for National Research Management System) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาว่า โลกปัจจุบันมีการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้บริบทสังคมฐานความรู้ ซึ่งมีอาวุธที่สำคัญคืองานวิจัย อย่างเช่นเกาหลีใต้เมื่อ 30 ปีที่แล้วได้รับคำแนะนำเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยได้รับจากธนาคารโลก (World Bank) ว่า กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ควรนำงานวิจัยมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการของประเทศ  จนมาถึงวันนี้เกาหลีใต้ได้พัฒนารุดหน้าไปไกลมากแล้ว  ดังนั้น 7 องค์กรด้านการวิจัยและการศึกษาที่สำคัญของประเทศ  ภายใต้ชื่อ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  จึงได้พัฒนาความร่วมมือดำเนินงานบูรณาการงานวิจัยของประเทศ  โดยในวันนี้เราได้เริ่มจากข้อมูลงานวิจัยกว่า 180,000 รายการที่มีอยู่อย่างจัดกระจาย จะถูกบูรณาการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ  โดยสามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์ของทั้งนักวิจัยในการใช้เป็นฐานข้อมูล  เป็นที่ค้นหาแหล่งทุน  เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัย  รวมทั้งมีระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ” (One Stop Service for National Research Management System)  หรือเรียกง่ายๆ ว่า Single Window  ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสะดวกมากขึ้น  โดยการกรอกข้อมูลยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จนี้เพียงครั้งเดียวจะสามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ใหม่และใช้ได้ตลอดไป  รวมทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการทุนวิจัยของหน่วยวิจัยต่างๆ ของประเทศ  นอกจากนั้นระบบนี้จะเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ เช่นนักธุรกิจสามารถเข้ามาเลือกดูงานวิจัยทั้งหมดได้จากระบบนี้ระบบเดียว เพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดธุรกิจหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป  

หลังจากที่ ระบบ Single Window นี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการสัมมนาครั้งนี้ กับเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมกว่า 1,000 คน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น แล้วนั้น  คอบช.จะจัดกิจกรรมสัญจร (Road Show) เพื่อออกไปแนะนำระบบฯ ตามภูมิภาคต่างๆ ด้วย  โดยเริ่มจากจังหวัดขอนแก่น  สงขลา เชียงใหม่  ในวันที่ 22, 29 พฤศจิกายน และ 12 ธันวาคม 2556 ตามลำดับ  ทั้งนี้จะมีการทดสอบการใช้ระบบฯ และจะพัฒนาปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้  เพื่อต้นปี 57 จะได้เริ่มใช้ระบบ Single Window เพื่อนักวิจัยจะสามารถใช้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าสาขาต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  คอบช. มีการทำงานร่วมกันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา  โดยมีเป้าหมายบูรณาการงานวิจัยเพื่อลดความซ้ำซ้อน  เพิ่มความสะดวกกับนักวิจัย  และเป็นศูนย์กลางในการค้นหาข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ   โดยเฉพาะระบบ Single Window ที่มี สวรส. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาระบบ  เปรียบได้กับการลงทะเบียนจุดเดียว แล้วสามารถฝากถอนได้ทุกสาขาทุกหน่วยงานวิจัยของ คอบช. เพราะเรามีการส่งข้อมูลออนไลน์เชื่อมโยงกัน  โดยทุกบริการยังคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มความสะดวกให้กับนักวิจัย  นับเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญ  โดยหลังจากนี้ คอบช.จะพยายามร่วมกันทำบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยได้อย่างแท้จริงในอันจะเพิ่มศักยภาพของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากงานวิจัยจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ต่อยอดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย และหากเกิดผลดังเช่นที่กล่าวมา “งานวิจัย” ก็จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง