เปิดหนังสือสป.สธ. แนวทางการจัด 7,547 อัตรา เพื่อบรรจุขรก.ปี 57

Mon, 2013-11-18 20:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) มีหนังสือ ที่ สธ. 0201.032/ว 1391 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ลงนามโดยนพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ชี้แจงกรอบอัตรากำลังและโควตาบรรจุข้าราชการสายวิชาชีพ ปี พ.ศ.2557 แนวทางในการคิดกรอบอัตรากำลังของสายสนับสนุนในหน่วยบริการ แนวทางการกระจายอัตรากำลังรายหน่วยงานและสรุปรายเขต โดยให้แต่ละเขตดำเนินการตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดมาให้

โดยระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เห็นชอบข้อเสนอการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กรณีมีการพิจารณาจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ควรอยู่บนพื้นฐานของความสอดคล้องตามภาระงานของตำแหน่งและสถานบริการสุขภาพที่สามารถยืนยันได้ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้การจัดสรรอัตราข้าราชการในภารกิจบริการด้านสุขภาพเหมาะสมตามภาระงานที่เป็นจริง และเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านบริการสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น

ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง โดยวิเคราะห์จากภาระงาน เป้าหมายบริการตาม Service Plan และสัดส่วนประชากรที่รับผิดชอบของหน่วยบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทุกเขตบริการสุขภาพกระจายกำลังคน ตามกรอบอัตรากำลังและแนวทางที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง) 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลูกจ้างสายวิชาชีพสธ.โวย บรรจุข้าราชการรอบ 2 ไม่เป็นธรรม เปิดช่องใช้เส้นสาย

เปิดใจหัวขบวน ร้องสธ.ทบทวนเกณฑ์บรรจุนักเรียนทุนเป็นขรก. ชี้เงื่อนไขสุดแปลก หวั่นสธ.สมองไหล

สธ.ยันบรรจุขรก. 7,547 อัตราปี 57 เป็นธรรม เน้นตามภาระงานและขาดแคลน