มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขรับสมัครทุนศึกษาป.โท-ป.เอกถึง 15 ธ.ค.นี้

Mon, 2013-11-18 20:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทยเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทุนละ 150,000 บาท จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาจาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก

2.มีความสนใจ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ และแรงงานต่างด้าว

3.ยอมรับเงื่อนไขทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับระบบสุขภาพของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ แรงงานต่างด้าว

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1.กรอกรายละเอียดตามแบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตามเอกสารแนบด้านล่าง)

2.แนบร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับระบบสุขภาพของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ และแรงงานต่างด้าว

วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน

คัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ (หากมีผู้สนใจจำนวนมาก คณะกรรมการจะเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจากใบสมัคร และร่างแนวคิดวิทยานิพนธ์ที่แนบ)

ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอแนวคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ประกอบการสัมภาษณ์

การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่ siripa.u@gmail.com , โทรศัพท์ 074-288899 (เวลาราชการ)