ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับ สัตว์ว่า จากกรณีการเสนอยกระดับยาไซลาซีน (Xylazine) เป็นยาควบคุมพิเศษ หลังจาก มีมิจฉาชีพนำยาดังกล่าวไปใช้ในการก่ออาชญากรรมนั้น คณะอนุกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบยกสถานะยาสำหรับสัตว์ที่เป็นยาสงบประสาท จาก "ยาอันตราย" เป็น "ยาควบคุมพิเศษ" จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มอัลฟ่า-2-อะเดรเนอจิค อะโกนิสต์ (alpha-2-adrenergic agonist) เช่น ไซลาซีน (Xylazine), เดโทมิดีน (Deto midine), เมเดโทมิดีน (Medetomidine), เด็กซ์เมเดโทมิดีน (Dexmedetomidine), โรมิฟิดีน (Romifidine) 2.กลุ่มเบนโซไดอะซีปีน เดริเวทีฟ (Benzodiazepine derivative) เช่น โซลาซีแปม (Zolazepam) สูตรตำรับยาเดี่ยวและผสม 3.กลุ่มบิวทีโร ฟีโนน เดริเวทีฟ (Butyrophenone derivative) เช่น อะซาเพอโร (Azaperone), โดรเพริดอล (Droperidol) 4.กลุ่มฟีโนไทอะซีน เดริเวทีฟ (Phenothiazine derivative) อาทิ อะเซโพรมาซีน (Acepromazine)

โดยกำหนดให้แสดงข้อความในฉลากและเอกสารกำกับยา ดังนี้ "ขายตามใบสั่งผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งเท่านั้น และใช้ภายใต้การกำกับดูแลโดย ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งเท่านั้น"

หลังจากยกระดับยาใน 4 กลุ่มดังกล่าวแล้ว ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า และจำหน่าย จะต้องจัดทำบัญชีและเก็บรายงานไว้ที่สถานประกอบการผลิต นำเข้า และจำหน่าย โดยไม่น้อยกว่า วันหมดอายุของรุ่นการผลิตของยานั้น และร้านขายยาจะต้องขายยากลุ่มดังกล่าวให้แก่ ผู้ที่มีใบสั่งยาของสัตวแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว จะได้รับโทษปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท และหากเป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำร้านขายยา หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ประจำร้านขายยา จะได้รับโทษปรับตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ใช่ร้านขายยา หรือขายยาโดยไม่มีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ ขอให้ร้องเรียนมายังสายด่วน อย.โทร.1556 หรืออี-เมล์ : 1556@fda.moph.go.th หรือส่งจดหมายไปที่ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556