สปสช.ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่12

Wed, 2013-11-20 09:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครบรอบการสถาปนา สปสช.เป็นปีที่ 11 และจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 สปสช.เป็นองค์กรของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ตลอดการทำงานด้านหลักประกันสุขภาพ ทำให้คนไทย 48.62 ล้านคน ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่ามีอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ยจาก 2.45 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2546 เพิ่มเป็น 3.37 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2555 และอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในเพิ่มจาก 0.094 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2546 เป็น 0.115 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2555 ที่สำคัญทำให้อุบัติการของครัวเรือนที่อาจล้มละลายจากการต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลงอย่างชัดเจน จากร้อยละ 6.8 ในปี 2539 ลดเหลือร้อยละ 2.9 ในปี 2552

"ในการก้าวสู่ปีที่ 12 ในปี 2557 นั้น สปสช.จะมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเดินหน้านโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลมอบหมายให้ สปสช.ดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว การบริการกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หน่วยงานกลางธุรกรรมการเบิกจ่าย 3 กองทุน (National Clearing House) และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งมาตรฐานเดียว" เลขาธิการ สปสช.กล่าว

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--