สวรส.เสนอ4กลยุทธ์พัฒนา12เขตสุขภาพ

Fri, 2013-11-22 07:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริ ชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ สวรส.นำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลระบบสุขภาพมาขับเคลื่อนให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานใน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบการบริการที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตร้อยละ 10 โดยเฉพาะในกลุ่มโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

"เบื้องต้น สวรส.เสนอ 4 กลยุทธ์ ที่เรียกว่า ASAP ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 A: All in one area health เช่น ในพื้นที่ 1 เขตบริการสุขภาพ ต้องมีศูนย์บริการสุขภาพอย่างน้อย 1 แห่ง ที่สามารถให้บริการการรักษาในระดับที่เรียกว่า Super-excellence เช่น มีศูนย์มะเร็งที่พร้อมในการฉายแสง ทำเคมีบำบัด กลยุทธ์ที่ 2 S: Satellite OPD มีศูนย์รับผู้ป่วยนอกกระจายอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยไปกระจุกตัวในโรงพยาบาลใหญ่ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย กลยุทธ์ที่ 3 A: Ambulatory mobile OR Team เช่น ให้ทุกเขตบริการสุขภาพ มีทีมแพทย์ผ่าตัดเคลื่อนที่เร็วประจำที่ส่วนกลาง และจัดทำบัญชีผู้ป่วยที่รอผ่าตัดตามความจำเป็นเร่งด่วน และส่งทีมแพทย์ผ่าตัดไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และกลยุทธ์ที่ 4 P: Public private partnerships (PPP) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย และใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกัน เช่น เครื่องสแกนสมอง MRI เป็นต้น" ศ.นพ.สมเกียรติกล่าว และว่า คาดว่าระบบนี้จะเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 23 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม