ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบทั้งการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และเกิดบาดแผลทางใจ สธ.จึงได้เปิดบริการชื่อว่า "ศูนย์พึ่งได้" ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สถิติในรอบ 7 ปี มีเด็กและสตรีที่ถูกทำร้ายรับบริการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จาก 11,542 ราย เฉลี่ยวันละ 32 ราย ในปี 2548 เพิ่มเป็น 22,565 ราย เฉลี่ยวันละ 62 ราย ในปี 2554

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า ในปี 2557 สธ.จะขยายบริการศูนย์พึ่งได้ให้ครอบคลุมประชาชนที่ประสบปัญหา 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ปัญหาท้องไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการกระทำรุนแรงในเด็กและสตรี รวมทั้งปัญหาอื่นๆ เช่น ยาเสพติด ติดเกม ติดพนันบอล เป็นต้น พร้อมทั้งกระจายบริการลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,750 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุ หรือคัดกรองช่วยเหลือเบื้องต้น

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 26 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--