มอบรางวัล'ชัยนาทนเรนทร' 5 บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น

Thu, 2013-11-28 10:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรี สธ. แถลงข่าวผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 ประเภทบริหาร ได้แก่ นางเกษร วงศ์มณี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประเภทบริการ ได้แก่ นายธีระวัฒน์ แดงกะเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลสวนป่า อำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ประเภทวิชาการ ได้แก่ นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเภทผู้นำชุมชน ได้แก่ นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และประเภทประชาชน ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ จ.ชุมพร

ศ.เกียรติยศ นพ.สงครามกล่าวว่า มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ ร่วมกับ สธ. และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญพระนาม "ชัยนาทนเรนทร" เป็นชื่อรางวัล โดยรางวัลประกอบด้วย เงินรางวัล 200,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ เข็มกลัดนักการสาธารณสุขดีเด่นจาก สธ. และพระรูปหล่อจำลอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาท นเรนทร มูลนิธิอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เพื่อโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณต่อไป

นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า การคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร จะพิจารณาจากบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัด สธ. ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ที่มีผลงานก่อให้เกิดการสาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และส่งผลในระดับชาติ อย่างน้อย 5 ปี มีความประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งการ ครองตน ครองคน และครองงาน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556