สธ.หวังคนไทยสุขภาพดีใน 9 ปี

Thu, 2013-11-28 10:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังพิธีวางพานพุ่มถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดยืนยาวขึ้น ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71.1 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 78.1 ปี เพิ่มขึ้นจากในปี 2532 ผู้ชายอายุเฉลี่ย 65.6 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 70.9 ปี ขณะนี้ประชาชนไทยร้อยละ 99.9 มีหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงบริการเมื่อเจ็บป่วยได้มากขึ้นจากร้อยละ 49 ใน พ.ศ.2534 เป็นร้อยละ  69 ในปี 2552 ตั้งเป้าในอีก 9 ปี คือในปี 2565 คนไทยจะมีอายุยืน 80 ปี เท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น และมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาการเจ็บป่วยของคนไทย เกิดมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ในย่างก้าวปีที่ 72 สธ.จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมให้คนไทยมีความรอบรู้ทางสุขภาพด้วยนโยบาย สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ เป็นการปรับแนวคิดให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันจะเดินหน้านโยบายปฏิรูป สธ.สร้างระบบบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาบริการ

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 29 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)