อย.คุมเข้ม 'วัตถุอันตราย' เร่งพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

Thu, 2013-11-28 15:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ไทยรัฐ - อย.ดึงผู้ประกอบการวัตถุอันตราย สัมมนาการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ย้ำเป็นเรื่องท้าทายในการทำงาน พร้อมเร่งพัฒนานโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค...

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 56 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยในการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวัตถุอันตราย เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ว่า ในปัจจุบันการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระแสบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ที่มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขันทางการค้า ฯลฯ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้เร่งรัดการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 

การประชุมครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ๆ การปรับปรุงการให้บริการด้านวัตถุอันตราย การใช้หลักเกณฑ์ GMP ใหม่ การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต หรือ e-Service และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของ อย. 

ในฐานะที่ อย. เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางการสาธารณสุข จึงมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับประโยชน์ โดยกำหนดให้มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนากระบวนการทำงานและให้บริการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตวัตถุอันตราย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการ รับคำขอเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการให้บริหารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: http://www.thairath.co.th