คนไทยเข้าถึงรักษาฟันต่ำ 10 % ระดมทันตบุคลากร 200 คน แก้ปัญหาทั่วประเทศ

Tue, 2013-12-03 18:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คนไทยเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพต่ำกว่า 10% กรมอนามัยจัดประชุม พร้อมส่งทันตบุคลากรกว่า 200 คนทั่วประเทศ เร่งแก้ปัญหาทั้ง 12 เขตบริการ

วันนี้ (3 ธ.ค.) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนสุขภาพเขตด้านทันตสาธารณสุข ปี 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร ว่า จากการสำรวจปัญหาด้านทันตสาธารณสุขของคนไทย พบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปีเป็นโรคฟันน้ำนมผุถึงร้อยละ 61 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81 เมื่ออายุ 5 ปี สำหรับฟันแท้ผุถึงร้อยละ 57 ผู้สูงอายุพบปัญหาการสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ โดยร้อยละ 92 พบสูญเสียฟันอย่างน้อย 1 ซี่ ส่วนหนึ่งไม่มีฟันทั้งปากต้องใส่ฟันเทียม และพบปัญหาโรคในช่องปากทุกกลุ่มอายุ ทั้งฟันผุในกลุ่มเด็ก โรคปริทันต์ในกลุ่มผู้ใหญ่และการสูญเสียฟันทั้งปากในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นภารกิจที่ต้องเร่งพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างครอบคลุม ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการกำหนดและประสานแผนการดำเนินงานในระดับเขตและระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลดำเนินงานด้านต่างๆ
       
นพ.พรเทพ กล่าวอีกว่า กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับทันตบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศกว่า 200 คน ประสานการจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในจังหวัดและเขตพื้นที่เครือข่ายบริการทั้ง 12 เขต ครอบคลุมทั้งแผนบริหารจัดการแผนบริการ และแผนส่งเสริมป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นบริการสุขภาพช่องปากในระดับตำบลที่มีคุณภาพและมาตรการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย อาทิเช่น การลดโรคฟันผุในฟันน้ำนมโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานและสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
       
“ทั้งนี้ ความสำคัญของการบูรณาการแผนสุขภาพเขต ด้านทันตสาธารณสุขปี 2557 ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขตบริการสุขภาพ นำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว