อย.แนะเลือกซื้อนมพร้อมดื่ม ป้องกันเน่าเสียก่อนบริโภค

Thu, 2013-12-12 11:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยเฉพาะผู้บริโภคต้องได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยพร้อมกับสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here)”

ดังนั้น อย.จึงแนะวิธีการเลือกซื้อนมพร้อมดื่ม ซึ่งปัจจุบันมีนมหลายประเภท ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรซ์, นมยูเอชทีและนมสเตอริไรซ์ กรณีเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Milk) มีระยะเวลาการบริโภคนับจากวันที่ผลิตประมาณ 10 วันโดยที่นมต้องเก็บอยู่ในสภาพที่เย็นอยู่ตลอดเวลา ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในลักษณะนี้ต้องเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ควรสังเกตว่าน้ำนมมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ นอกจากนี้ควรบริโภคนมให้หมดในครั้งเดียว

กรณีเป็นนมยูเอชที (UHT Milk) ควรเลือกซื้อนมที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวม ไม่มีรอยกรีด รอยหัก รอยพับ หรือยุบโดยเฉพาะที่บริเวณมุมกล่อง สังเกตบริเวณจุดที่ใช้หลอดเจาะว่าไม่มีรูรั่ว หรือรอยฉีดขาด และนมสเตอริไรซ์ (SterilizedMilk) ต้องผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วย ความร้อนไม่ต่ำกว่า100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานเพียงพอ ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที หรือนมสเตอริไรซ์ผู้บริโภคต้องตรวจสอบฉลาก สังเกต วัน-เดือน-ปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต เลขสารระบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย.เป็นอันดับต้นๆ

ที่มา: http://www.naewna.com