บิ๊กสธ.ออกแถลงการณ์ หนุนเลือกตั้ง 2 ก.พ.

Wed, 2013-12-18 07:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เวบไซต์แนวหน้ารายงานว่า วันนี้ 17 ธ.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีแถลงการณ์จากผู้บริหารระดับกรม กระทรวงสาธารณสุข และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (อสม.) สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนทั้งประเทศและพร้อมที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์สนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส

โดยมีรายชื่อที่สนับสนุน ประกอบด้วย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (อสม.)

ที่มา: http://www.naewna.com