เล็งเพิ่มสิทธิขรก.แทนเบิกยาต้นแบบ

Wed, 2013-12-18 07:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรณีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกระเบียบการเบิกจ่ายยาในกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic) จะบวกกำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา ส่วนการสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนั้น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการยาแห่งชาติ ว่า จากกฎเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางออกประกาศมานั้น เป็นความเห็นตรงกันว่าการเพิ่มการใช้ยาชื่อสามัญจะเป็นประโยชน์และจะช่วยให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม จะมีการส่งเสริมให้ใช้ยาชื่อสามัญ ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โดยให้ความรู้ และทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามเหตุผลทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางไม่ได้ห้ามเบิกค่ายาต้นแบบ แต่จะให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ในการประเมิน

"ในภาพรวมเรื่องผลตอบแทนของการใช้ยาโรงพยาบาลจะไม่เสียผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังยืนยันว่าจะทำการประเมินภายหลังจากดำเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ให้เดินหน้าใช้ประกาศดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม 2557 2.ให้ทบทวนแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือน หากพบปัญหาระหว่างดำเนินการก็จะแก้ไข และ 3.จะปรับปรุงสวัสดิการของราชการในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าห้องพิเศษ เพื่อให้เห็นว่าเงินที่เหลือไม่ได้หายไปไหน แต่จะนำกลับมาพัฒนาเรื่องสวัสดิการต่อ นพ.ประดิษฐกล่าว และว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าจะมีการเพิ่มรายการยาที่ไม่เคยเบิกได้ และเพิ่มสวัสดิการให้กับข้าราชการและครอบ ครัวด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 18 ธันวาคม 2556