ประชาคมสธ.ย้ำไม่เลือกข้าง

Mon, 2013-12-23 13:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ประชาคมสาธารณสุข อันประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวง อธิบดี ชมรมวิชาชีพ 15 ชมรม ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ย้ำชัดหนุนทุกฝ่ายเจรจาพูดคุยหาทางออกร่วมกันก่อนการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้น ย้ำดูแลสุขภาพประชาชนทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่เลือกสีไม่เลือกข้าง ดังนี้

1.ประชาคมสาธารณสุขจะทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยไม่เลือกฝ่ายเลือกข้างอย่างเต็มความสามารถ

2.ประชาคมสาธารณสุขมีอิสระที่จะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็นกับทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ยุติความขัดแย้งแตกแยกที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง

3.ประชาคมสาธารณสุขขอเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองทุกฝ่าย รัฐบาล กปปส. พรรคการเมืองทุกพรรค เจรจากันอย่างจริงจัง เร่งด่วน ในการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม เร่งออกพระราชกำหนด จัดตั้งองค์กร เพื่อการปฏิรูปที่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง ทั้งองค์ประกอบและกระบวนการทำงานทันทีก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

4.ประชาคมสาธารณสุขจะร่วมกันติดตามการดำเนินการปฏิรูปอย่างเข้มข้น สร้างกลไกชาวสาธารณสุขทุกกลุ่ม ทุกวิชาชีพ สมาคม ชมรม อสม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

5.ประชาคมสาธารณสุขจะร่วมปฏิรูปเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในทุกระดับให้เกิดขึ้นภายในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในกระบวนการบริหารจัดการ งบประมาณและกระบวนการบุคคล

--มติชน ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--